آثار دکتر مهدی خدامیان آرانی - سایت نابناک

نابناك: آثار استاد مهدي خداميان


دانلود و مطالعه كتب
کتاب پیشنهادی

مطلب پیشنهادی

ــ مگر شما به مؤمنان نگفتيد كه به خدا و پيامبر ايمان آورده ايد؟ ــ ما به آنان دروغ گفتيم. مى خواستيم مؤمنان را مسخره كنيم ! ــ عجب ! پس شما در دل هاى خود به آنان مى خنديديد ! آن ها فراموش كرده اند كه تو خدايى دانا و شنوا هستى و از همه كارهايشان باخبرى، تو به زودى سزاى اين كار آن ها را خواهى داد. در دنيا آنان را به حال خود رها مى كنى تا در گرداب هاى تاريك گرفتار شده و سرگردانى آن ها بيشتر و بيشتر شود. ادامه مطلب ...

بالا