گر عشق نباشد به چه كار آيد دل 

نتيجه ده سال نوشتن مرا با يك كليك 

رايگان دريافت كنيد 

 


جهت دانلود رايگان برنامه 

انديشه سبز 

مجموعه كامل كتب نويسنده 

اينجا را كليك كنيد